Verdier og visjon

Verdier

Aido skal bidra til å skape muligheter i arbeidsmarkedet, og åpne opp arbeidsmuligheter som i dag er uoversiktlig eller fraværende.

Vi skal også legge til rette for en dynamisk og konstruktiv forvaltning av frivillig arbeid

Aido skal sørge for at vi kan forvalte og disponere samfunnets ressurser på en konstruktiv og utviklende måte. Vi vil legge til rette for å løse velferdsutfordringer og å skape muligheter for mennesker på en enkel måte og hele tiden innenfor gjeldende regelverk i samfunnet.
Aido ønsker å gi en åpning og formidle muligheter til alle som ønsker å benytte sine ressurser til å bygge seg opp en CV med tanke på videre arbeidsmuligheter i samfunnet.

Vi ivaretar og legger til rette for ungdom, innvandrere, og mennesker som helt eller delvis står utenfor det tradisjonelle arbeidslivet, men ønsker å benytte sine ressurser på en konstruktiv måte.

I en voksende delings- og formidlingsøkonomi er Aido en formidlingsløsning som gjør at du kan utføre arbeid med verdighet og bli møtt med verdighet. Du får grunnlag for økt personlig utvikling og mest mulig i løsningen er lagt til rette for å enkelt følge gjeldende regelverk.

I fremtiden vil vi trolig se flere som arbeider selvstendig, gjerne innenfor flere ulike områder.
Spørsmålet blir ikke om løsninger som Aido skal og vil eksistere, spørsmålet vil heller være hvem og hvilke verdier det er som opererer disse løsningene. Nettopp dette er spørsmål som er viktige med tanke på hvordan disse ordningene skal fungere, og hvilke muligheter eller antimuligheter de skaper for aktørene som opererer innenfor dem.

Skal det være kanaler for vekst, utvikling, muligheter og verdighet for utførerne, så må dette ivaretas både strukturelt og kulturelt, og være en del av verdigrunnlaget.

Det er over 200 år siden den første bølgen av sosialt entreprenørskap gikk over Norge. Vi ønsker å stå i den tradisjonen med å være en samfunnsbygger med omsorg for medmennesker, gi personlig ansvar og ta samfunnsansvar.

Virksomheten vår skal preges av:

  • Likeverd
  • Innovasjon mi blog
  • Nestekjærlighet
  • Utvikling
  • Myndiggjøring/ Empowerment

Ut fra disse verdiene skal vi skape godt samspill mellom mennesker, verdi for medmennesker og synliggjøre menneskeverdet.

Visjon

Skape muligheter – Utfordre holdninger – Endre hverdagen

Aido sørger for at vi kan forvalte og disponere ressursene i samfunnet på en konstruktiv og utviklende måte, der vi legger til rette for å løse velferdsutfordringer og å skape muligheter for mennesker. Dette gjør ved å levere en dynamisk og mobil formidlingsløsning som ivaretar oppgaveløser så vel som oppgavegiver, og der det store bildet og mulighetene skapes i samhandling av både enkeltmennesker, kommuner, bedrifter og organisasjoner.