BRUKERVILKÅR

1.     Slik virker Aido

Aido er en kanal for kobling av behov for ressurser med ledige ressurser, der målet er å skape muligheter, åpne arbeidsmarkedet for flere og legge til rette for samhandling og konstruktiv ressursdisponering.

For å bruke tjenesten og ta oppdrag gjennom den, må du i utgangspunktet være minimum 13 år. Er du under 13 år, må all bruk og oppdrag du tar, være i samråd med og etter avtale med foresatte.

Tjenesten er utformet som en applikasjon og hjelper privatpersoner, bedrifter eller organisasjoner med å finne ledige ressurser til å få utført ulike oppdrag, samtidig som vi også hjelper bedrifter og organisasjoner til å kunne ha en konstruktiv ressursdisponering av ressurspooler/ vikarlister eller frivillige..

1.1. AidoPublic

Her kan privatpersoner, bedrifter og organisasjoner (her omtalt som «bruker/kunder»), legge ut ulike oppdrag innen hagearbeid, webdesign, vaktmestertjenester, regnskap, hushjelp, frakt/ transport med mye mer, og finne ledige ressurser i form av privatpersoner eller bedrifter (utførere) som kan og vil utføre oppdraget.

Når kunden legger ut en forespørsel i løsningen, så sendes dette oppdraget ut til utførere som har meldt interesse innen dette området, og de gis mulighet til å melde seg på oppdraget. Når kunden får melding om interesserte utførere, er det opp til kunden om vedkommende vil gå videre med denne, eller om hun vil vente på andre interesserte.

Ved gjennomført oppdrag vil Aido trekke en «cut», 10 %, av den avtalte prisen på oppdraget, men aldri over NOK 300,- pluss betalingskostnad. Dette for å dekke omkostninger som blant annet betalingsløsning, data/ server, utvikling og andre administrative omkostninger. Prisen/ «cuten» kan endres med 30 dagers varsel. Som bruker er det alltid gratis å bruke AidoPublic, og man forplikter seg aldri til å velge noen av de utførerne som melder seg til oppdrag lagt ut i AidoPublic.

De som har utført oppdrag gjennom Aido, vil få overført sine penger samlet en gang pr uke fra Stripe.

1.2. AidoPool

Her kan bedrifter, lag og organisasjoner (kunden) inngå abonnementsordninger for en enklere og konstruktiv ressursdisponering av personer tilknyttet vikar/ ringelister, eller frivillige. Ordningen gir en enkel, dynamisk og mobil løsning for utfylling av ressurser til oppdukkende oppdrag eller manglende personale.

Kunden legger inn og bygger opp sine egne ressurspooler på en enkel og oversiktlig måte, og vil deretter spare seg mye tid, samtidig som samhandlingen med ansatte vil bli bedre. Bedriftene legger også til rette for at deres vikarer/ arbeidstakere enkelt kan jobbe i flere vikarpooler, og få samlet dette i en oversikt.

2.     Personopplysninger

Se egen «Personvernerklæring» for en redegjørelse over hvordan Aido forholder seg til innsamling, lagring og bruk av personopplysninger. Personvernerklæringen vil omfatte både AidoPool og AidoPublic, og således ha et omfang som overgår behovet for AidoPool.

3.     Grunnkrav

Privatpersoner må ha registrert seg med riktig personalia og eget telefonnummer. Telefonnummeret må være lovlig registrert i Norge. Enhver bruker av Aido plikter å sette seg inn i og følge norsk lovverk, også med tanke på betaling av skatt og andre avgifter i forbindelse med utføring av oppgaver gjennom løsningen.

Bedrifter må registreres med lovlig og gjeldende organisasjonsnummer i tillegg til eget telefonnummer. De plikter å rette seg etter norsk lovverk, også med tanke på betaling av skatt, merverdiavgift, og andre lovpålagte avgifter i forbindelse med utføring av oppgaver gjennom løsningen.

Aido kontrollerer løpende at våre brukere oppfyller Aido sine grunnleggende krav. Brudd på disse kravene vil kunne føre til utestengelse fra bruk av løsningen. Dette gjelder både for kunder, de som legger ut oppdrag og utførere i ordningen.

4.     Betaling

4.1.           AidoPool – Abonnementskunder

De ulike abonnementsordningene blir fakturert til respektive selskaper etter avtale ved inngåelse av abonnementsavtale.

4.2.           AidoPublic – brukere som legger ut/ utfører oppdrag

Vi bruker Stripe som betalingsformidling mellom aktører i ordningen, og Stripe sine vilkår for bruk/Stripe Connected Account Agreement og Stripe Terms of Service er gjeldende. Ved å godta disse vilkårene, eller fortsette å operere som oppdragsgiver eller oppdragstaker på AidoPublic, godtar du også Stripe Services-avtalen. Avtalen kan endres av Stripe fra tid til annen. Som en betingelse for Aido som muliggjør betalingstjenester via Stripe, godtar du å gi Aido nøyaktig og fullstendig informasjon om deg og/ eller din virksomhet. Du gir Aido tillatelse til å dele denne informasjonen og transaksjonsinformasjon relatert til bruken din av betalingstjenester levert av Stripe.

Ved inngåelse av avtale om utføring av et oppdrag vil betalingssum være avtalt og linket til utfører sine kontoopplysninger. Så snart utfører og oppdragsgiver har kvittert for utført oppdrag, skal også betalingen for oppdraget gjennomføres.

Om betalingen slik ikke går i orden, og Aido må sende en betalingspåminnelse til oppdragsgiver, har Aido rett til å ta betalt for denne påminnelsen.

Ved gjennomført oppdrag vil Aido trekke en «cut», 10 %, av den avtalte prisen på oppdraget, men aldri over NOK 300,- pluss betalingskostnad. Dette for å dekke omkostninger som blant annet betalingsløsning, data/ server, utvikling og andre administrative omkostninger. Prisen/ «cuten» kan endres med 30 dagers varsel. Som bruker er det alltid gratis å bruke AidoPublic, og man forplikter seg aldri til å velge noen av de utførerne som melder seg til oppdrag lagt ut i AidoPublic.

De som har utført oppdrag gjennom Aido, vil få overført sine penger samlet en gang pr uke fra Stripe.

5.     Kontroll og kvalitetssikring

5.1.           AidoPool

Alle bedrifter, lag eller organisasjoner (kunder) eier sine egne ressurspooler og har selv kontroll på hvem de forholder seg til/ opererer sammen med innenfor dette. De må selv invitere inn og kvalitetssikre sine medlemmer i ressurspoolene.

5.2.           AidoPublic

Gjennom AidoPublic er det tilsluttet mange bedrifter og privatpersoner for utføring av oppdrag innen et stort omfang av ulike oppgaver. For samtlige er det et krav om å følge norsk lov og regelverk, også innenfor betaling av skatt og avgifter, og alle må være registrert i henhold til «Grunnkrav» ovenfor.

Aido vil fortløpende foreta kontroller av registrerte utførere innenfor de rammene som norsk lov gir.

Alle utførere og brukere vil ved gjennomførte oppdrag gjennom Aido, få en vurdering av hverandre, og denne vurderingen vil være synlig ved fremtidige oppdrag, og vil hjelpe andre til å kunne vurdere deg som bruker/ oppdragsgiver eller som utfører. Dette er en mulighet til å bygge seg opp godt omdømme gjennom å være en god oppdragsgiver eller oppdragstaker.

6.     Ansvarsbegrensning

Aido er utelukkende en formidlingsløsning som legger til rette for etableringen av kontakt mellom ulike parter innenfor området oppgaveløsning, og frasier seg et hvert ansvar for oppgaver eller tjenester som utføres.

Aido er ikke part i de avtaler som måtte inngås mellom oppdragsgivere og utførere gjennom løsningen, og er således ikke å betrakte som noen form for juridisk «mellommann» mellom disse parter. Dette innebærer at Aido ikke har noe ansvar for eventuelle tvister som kan oppstå mellom oppdragsgiver og utfører for eksempel ved mangel i utførelser, skader, feil eller uteblitte betalinger.

7.     Bruk av Aido og forpliktelse til å følge norsk lov

Alle brukere av Aido, både oppdragsgivere og oppdragstakere, er selv strafferettslig ansvarlig for det materialet som måtte bli lagt ut. Materialet får ikke være villedende og skal ellers være forenlig med norsk lov og tilhørende regelverk.

Oppdragsgivere og utførere skal opptre profesjonelt og verdig på Aido, noe som blant annet innebærer at støtende og krenkende materiale ikke får publiseres gjennom løsningen. Materialet som brukere publiserer på Aido får ikke være illojalt med den virksomhet som Aido driver. Misbruk av funksjoner i Aido-applikasjonen eller Aido.no er absolutt forbudt, dette innebærer blant annet forsøk på å bryte sikkerhetssperrer, spre virus, bruke andre sine innlogginger, eller på annen måte ødelegge eller forstyrre for andres bruk av Aido.

Enhver form for bruk av løsningen som fremmer, iverksetter, planlegger eller legger til rette for kriminelle handlinger er forbudt.

Misbruk av tjenesten vil innenfor gitte sammenhenger kunne føre til erstatningsansvar.

8.     Vilkår med tanke på å følge regler for skatt med mer

8.1. AidoPublic

Aido legger vekt på å utvikle og drifte en løsning som skaper muligheter og rom for utvikling hos de som bruker den som sin plattform. En del av det å ha muligheter og utvikling handler om å etterkomme og følge de lover og regler som samfunnet er bygd på. Vi vil derfor så langt det er mulig, i samarbeid med respektive direktorat og instanser, legge til rette for at utførere på en best mulig måte kan foreta innrapportering av skatt og andre avgifter.

Vi presiserer at disse innrapporteringene er den enkelte sitt ansvar, og at Aido vil utvikle løsningen videre med tanke på og stadig kunne gjøre dette enkleste mulig for sine brukere. Alt av kommunikasjon og betalinger i Aido vil gjennomføres elektronisk, og vil således legge grunnlag for fremtidige automatiske løsninger.

8.2. AidoPool

Medlemmer i bedrifter og organisasjoner sine pooler vil være de respektive bedrifter og organisasjoner sitt ansvar i henhold til gjeldende norsk lovverk.

9.     Vilkår for bruk av chatfunksjonen

9.1. AidoPublic

I forbindelse med avtaleinngåelse i AidoPublic, vil det være mulig å kommunisere på chat. Denne chatten er ment å lette siste del av avklaring med tanke på aktuelt oppdrag, og skal ikke brukes utover det å klarlegge detaljer rundt oppdrag, som tidspunkt med mer.

Innhold i chatten vil lagres av Aido, dette med tanke på eventuelle tvister eller andre nødvendige forhold hvor informasjonen kreves. Informasjonen er lagret og oppbevart i henhold til norsk lov.

9.2. AidoPool

AidoPool vil ikke inneholde chatfunksjon, men mulighet for en enveis meldingsfunksjon.

10.           Heving av avtalen

10.1.                AidoPublic

Applikasjonen er gratis å ta i bruk for medlemmer i ressurspooler, og en betaler bare for eventuelle oppdrag som en selv vil ha utført gjennom AidoPublic. Brukere uten abonnement står fritt til å avslutte sitt forhold til Aido til en hver tid. Eventuelle inngåtte avtaler om oppdrag må innfris/ avsluttes først.

10.2.                AidoPool – Abonnementskunder

Alle abonnementskunder vil ha en oppsigelsestid på en måned regnet fra den første i påfølgende måned. Nærmere abonnementsavtale vil være inngått.

11.           Immaterielle rettigheter

Aido har rett til å bruke tekst, logoer, bilder og annet materiell som publiseres av brukere på Aido. Eiendomsretten til dette materialet tilkommer dog brukeren. Øvrig materiell f.eks tekst, bilder, grafikk og logoer som finnes på Aido-applikasjonen eller Aido.no eies av Aido, og er beskyttet av opphavsrett og andre lover om immaterielle verdier, så som lov om beskyttelse av varemerker.

Videre er databasen Aido som sådan beskyttet av lov om opphavsrett.

12.           Force Majeure – Befriende omstendigheter

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle våre forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, sabotasje, opprør, brann, eksplosjon, omfattende hackerangrep eller inngrep fra offentlige myndigheter.

Det samme gjelder ved plutselig endring av krav, innføring av forbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker vårt marked og produkt i negativ retning.

13.           En parts insolvens

En part har rett til å heve avtalen om den andre parten begjæres konkurs, opptar gjeldsforhandlinger, går konkurs eller på annen måte kan antas å ha blitt insolvent.

14.           Overdragelse

Kunden kan ikke helt eller delvis overdra eller pantsette sine rettigheter og / eller plikter i henhold til denne avtalen uten Aidos skriftlige godkjenning

15.           Sanksjoner

Aido har rett til, uten å angi grunn, å utestenge brukere fra løsningen som bryter norsk lov eller på annen måte ikke oppfyller vilkårene for bruk. Aido har rett til å nekte publisering eller til å ta bort publisert materiale, dersom det oppleves som støtende eller upassende i forhold til den virksomhet som Aido driver.

Ved mindre alvorlige overtredelser mot disse regler vil det bli gitt en advarsel. Ved gjentatte overtredelser eller alvorlige brudd på reglene, kan brukeren utestenges med umiddelbar virkning.

Det kan oppstå erstatningsansvar fra bruker dersom publisert informasjon skulle sette Aido i noen form for skyld eller erstatningsansvar overfor andre.

16.           Meldinger om endringer

Kunden og brukere skal orientere Aido om endrede adresse- eller kontaktinformasjon. Slike endringer utføres og registreres av kunden og bruker i innstillinger/ brukeropplysninger. Andre opplysninger sendes på e-post til partenes i Kundeavtalen oppgitte eller senere endrede adresser, eller de legges inn og varsles i applikasjonen.

17.           Endringer og tillegg

Endringer og tillegg til denne avtalen skal, for å være bindende, ha blitt gjort kjent for partene og godtatt elektronisk.

18.           Lovvalg og tvister

Tvister mellom partene på grunnlag av denne avtalen, skal avgjøres ved norsk domstol og Søre Sunnmøre Tingrett er rett verneting.

 

Personvernerklæring

1.     Personvernerklæring

Når du bruker Aido, gir du oss tilgang til opplysninger om deg. Her kan du lese hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

2.     Personopplysninger

2.1. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse. Opplysninger om hvordan du bruker Aido, for eksempel hvilke jobber du har tatt eller lagt ut, anses også som personopplysninger.

2.2. Hvilke regler gjelder for håndtering av personopplysninger?

Aido er ansvarlig for all håndtering av personopplysninger som samles inn ved bruk av våre tjenester. Dette betyr at Aido har ansvar for å følge personopplysningsloven.

3.     Hvordan sikrer vi informasjonen vi får?

Betalingskortinfo vil kun bli lagret på brukeren sin egen telefon og lagres der kryptert med en pin/passord som brukeren selv setter. Denne pinkoden kan ikke nullstilles av Aido. Disse dataene vil etter behov dekrypteres av brukeren og sendes direkte fra telefonen til betalingstilbyderen og vil derfor aldri berøre Aido sine servere.

Telefonnummer, epost, navn og adresse med mer vil lagres på våre servere, men vil kun være tilgjengelig for Aido og brukeren selv. Alt som lagres på våre servere er kryptert.

4.     Hvilken informasjon samler vi om deg?

4.1. Opplysninger du selv oppgir

 • Når du registrerer deg som bruker på Aido eller legger inn informasjon i jobber eller ressurspooler.
 • Meldinger du sender via Aido, for eksempel til kundesenteret eller folk du samhandler med.
 • Omtaler og andre tilbakemeldinger du gir gjennom tjenesten.
 • Chat-meldinger i forbindelse med oppdrag i AidoPublic.
 • Betalingsinformasjon og arbeidshistorikk

4.2. Opplysninger vi samler inn om din bruk av Aido

 • Hvilken teknologi du bruker.Om du er på laptop, nettbrett eller mobil, hvilken nettleser du bruker, IP-adresse, nettverksoperatør og lignende.
 • Hva du gjør.For eksempel hvilke sider du besøker, oppdrag du klikker på og kategorier du interesserer deg for.
 • Hvor du er.Vi registrerer din geografiske posisjon basert på din IP-adresse eller andre former for lokalisering, som for eksempel din bopeladresse. Hvis du aksepterer lokasjonsdeling i vår app blir din GPS-posisjon registrert. Vi vil imidlertid ikke spørre om tilgang til GPS-posisjon generelt, men gjør dette konkret i de tilfellene der det er nødvendig for å kunne gi deg riktig service. Dette kan for eksempel være dersom det stedet du vil legge ut en oppgave for ikke har en konkret adresse, og vi da trenger GPS-posisjon for at du skal kunne angi korrekt sted for eventuelle oppdragstagere mi blog.
 • Hva som skjer under din bruk. Vi registrerer dersom det skjer uventede eller uforutsette ting under din bruk av løsningen, for eksempel om appen stopper eller lukker seg. Dette for å kunne rette opp i eventuelle feilkilder i løsningen. Dersom appen skulle stoppe, vil du kunne sende oss en tilbakemelding på dette, og vi vil da bruke informasjonen du sender oss til å forbedre løsningen.

Informasjonen lagres enten i våre databaser eller på enheten du bruker (pc, mobiltelefon etc.).

4.3. Informasjon fra andre kilder

Vi kan motta informasjon fra kunder og andre tredjeparter som hjelper oss å analysere bruken av Aido og forbedre tjenestene våre. En betalingsformidler kan for eksempel gi oss informasjon om betalingsstatus.

5.     Hva brukes informasjonen til?

5.1. Tilpasning og utvikling

Vi jobber hele tiden for å gi deg en tilpasset og god opplevelse av Aido. Her er de viktigste formålene vi bruker personopplysninger til:

 1. Levere tjenestene du forventer av oss. For eksempel må vi ha e-postadressen din for at vi skal kunne kontakte deg når vi har viktig informasjon med tanke på tjenesten, og vi trenger telefonnummeret ditt for å sikre identifiseringen og en trygg tjeneste.
 2. Spare deg for tid og arbeidgjennom blant annet automatisk pålogging og noe forhåndsutfylling av skjemaer.
 3. Forstå markedstrender og behovgjennom statistikk. Vi analyserer data fra store grupper Aido-brukere for å forbedre og videreutvikle tjenesten vår.
 4. Tilpasse Aido til deg og dine interesser. Vi kan for eksempel vise deg oppdrag som ligner på ting du har sett og anbefale innhold basert på hva andre har likt. Du kan også få anbefalinger og tilbud basert på din adresse eller hvor du befinner deg.
 5. Målrettet innhold og måle effekten.Vi ønsker å vise innhold som er mest mulig relevant for deg, og vi måler hvor godt vi treffer. Derfor bruker vi informasjon om deg, hva du ser på og hva du ønsker informasjon om. Du kan bli vist Aido-innhold som er tilpasset deg også på andre nettsider enn Aido.no.
 6. Skape en trygg, dynamisk og effektiv samhandling-/koblingsarena. Vi viser profiler med bilder og beskrivelse, fordi vi mener det er en fordel for deg å vite litt om den du samhandler med. I tillegg viser vi omtaler dere gir hverandre, hvor lenge du har vært på Aido og antall oppdrag du har tatt eller lagt ut.
 7. Forbedre og utvikle løsningen. Vi bruker innhentet informasjon for å forbedre og utvikle løsningen, og rette opp eventuelle feilkilder. Dette vil si at dersom du bruker appen og noe fører til en uønsket handling i den/ at den stopper, vil vi kunne bruke informasjonen til å finne og rette denne feilen.
 8. Forhindre uønsket eller kriminell aktivitet. Det er veldig viktig for oss å sikre at Aido er en trygg samhandlings-/koblingsarena. Derfor gjør vi hva vi kan for å forhindre uønsket eller kriminell aktivitet. Vi bruker flere typer data for å gjenkjenne regelbrudd og svindelforsøk, blant annet IP-adresser, informasjonskapsler, bruks – og meldingshistorikk. Hvis vi oppdager noe mistenkelig, vil vårt kundesenter eller sikkerhetsteam ta over og følge opp direkte.

Noen tjenester kan ha spesielle regler. Da informerer vi deg i hvert enkelt tilfelle.

5.2. Markedsføring og spørreundersøkelser

Vi kan sende deg tilbud om produkter og tjenester på e-post eller andre typer meldinger. Du kan velge å takke nei til dette i dine innstillinger. All markedsføring vi sender ut på denne måten følger markedsføringsloven.

Av og til kan det være at vi utfører spørreundersøkelser på vegne av oss selv eller våre samarbeidspartnere. Målgruppen for slike undersøkelser kan være basert på personopplysninger, for eksempel kan vi rette en undersøkelse mot folk som er interessert i å gjennomføre vaktmestertjenester, regnskapstjenester, transportoppdrag eller annet.

6.     Deles informasjonen med andre?

Opplysninger om deg og din bruk av tjenestene deles eventuelt med andre avdelinger og tjenester innenfor Aido. Opplysningene blir også brukt til analyseformål og for å forstå markedstrender på tvers av tjenester i Aido.

Aido deler også i enkelte tilfeller personopplysninger med andre bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner utenfor eget selskap. Dette er først og fremst for å kunne gi deg bedre og tryggere produkter og tjenester. Her er de viktigste eksemplene:

 • Når andre utfører tjenester på våre vegne Dette kan f.eks. være når vi bruker en tredjepart til å gjennomføre betalingstransaksjoner. Disse bedriftene har ikke lov til å bruke denne informasjonen til noe annet enn å utføre tjenester for oss.
 • Når du ber oss dele med andre.For eksempel om du legger inn en CV på Aido og gjør den synlig for potensielle arbeids- eller oppdragsgivere. Når du godtar en invitasjon til en ressurspool, vil arbeidsgiver/ eier av ressurspoolen få kontaktinformasjonen på deg. Dette vil vær opplysninger som mail, telefonnummer, navn og adresse.
 • Av sikkerhetshensyn.For å beskytte deg mot at uvedkommende får tilgang til din brukerkonto kan Aido.no bruke eksterne sikkerhetstjenester som baserer seg på personopplysninger.
 • Ved mistanke om lovbrudd vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring. Vi vil også kunne levere ut informasjon til andre dersom det trengs for å forhindre ytterligere svindel, eller informasjonen er nødvendig for å avklare konkrete tvister.

7.     Slik administrerer du informasjon om deg

7.1. Oppdatere personopplysninger

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Du kan oppdatere opplysningene på din Aido-profil.

7.2. Innstillinger for personopplysninger

Du kan begrense lagring og behandling av opplysninger om deg. Våre tjenester vil da ikke i like stor grad være tilpasset deg, og kan nødvendigvis heller ikke levere samme service innenfor alle områder.

Dette gjør du i innstillinger for din Aido-profil.

7.3. Innstillinger for brukerdata i appen

Du kan når som helst endre databehandlingen som skjer i vår app i telefonens innstillinger. Her kan du slå av og på varslinger og åpne eller slå av eventuell sending av GPS-data til lokasjonstjeneste. Dette påvirker mulighetene til å få personaliserte tjenester og tilbud om målrettede oppdrag.

8.     Sletting av personopplysninger

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt, for eksempel gjennom regnskapsloven. Vi har egne rutiner for sletting og anonymisering. Du kan selv be om å få fjernet opplysninger fra din brukerprofil.

Hovedregelen er at personopplysninger lagres maksimalt i to år etter at konto er avsluttet. Hvor fort opplysninger slettes kan variere. Her ser du noen viktige eksempler:

 • Så lenge din konto er aktiv vil vi ta vare på dine persondata, oppdrag, meldinger og øvrig informasjon du registrerer.
 • Når du legger inn en CV på Aido, vil vi lagre den inntil du selv sletter den eller avslutter din profil.
 • Når du ber om at ditt oppdrag slettes, vil vi fjerne oppdraget fra din oppdragsoversikt, og den vil ikke lenger kunne hentes frem på våre nettsider. Vi vil imidlertid beholde oppdraget for statistikk- og analyseformål. Oppdraget vil fortsatt være knyttet til din brukerkonto i våre systemer, og kan inneholde persondata.
 • Ber du om at din brukerprofil på Aido slettes, vil vi fjerne personopplysninger fra profilen din og fra oppdrag du har opprettet eller gjennomført. Vi sletter også din kopi av meldinger du har utvekslet med andre Aido-brukere. Mottaker av meldinger du har sendt vil fortsatt beholde sin kopi av meldingene. Av hensyn til mulige tvister vil personopplysningene ligge i våre administrative systemer en tid før opplysningene slettes permanent.

9.     Barns personvern

Vi ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn under 13 år, uten at dette er gjort i samarbeid med og etter aksept fra foresatte.

Hvis barn under 13 år gir oss personopplysninger, eksempelvis ved å legge ut eller ta oppdrag, skal dette gjøres i samarbeid med og etter aksept fra barnets foresatte. Har dette skjedd uten å være i samråd med foresatte, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte kan kontakte oss som angitt nedenfor.

Vi ønsker ikke å utelukke barn mellom 13 og 15 år fra å kunne ta småoppdrag gjennom Aido. Det krever aksept fra foresatte for at barn mellom 13 og 15 år skal kunne ta oppdrag som kommer inn under arbeid. Se retningslinjer på Arbeidstilsynet sine nettsider.

Det vil også kunne være en del oppgaver for eksempel i eget hjem/ innen familien som ikke omfattes av disse retningslinjene, og således kan vare aktuelle for yngre personer. Vi ønsker å legge til rette for å være en god inngangsport til arbeidslivet, der gode vaner og mulighet for myndiggjøring legges allerede i hjemmet.

10.           Gjennomføring av endringer

Vi vil i blant kunne oppdatere Aido sin personvernerklæring for å gjenspeile endringer i tjenesten. Ved større endringer vil vi informere om dette i vårt hjelpesenter/ nettside, eller du informeres ved neste gangs pålogging. I særlige tilfeller vil innloggede brukere varsles direkte ved epost eller varsel på Aido.no.

Aido.no bruker egen påloggingsløsning. Når du blir abonnent eller registrerer en brukerkonto hos Aido.no godtar du vilkårene i denne personvernerklæringen. Ved større endringer i personvernerklæring/ brukervilkår vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere denne på nytt.

11.           Personvernombud

Aido.no har et eget personvernombud for å sikre en trygg og god behandling av personopplysninger. Ordningen er initiert av Datatilsynet. Du kan kontakte Aido sitt personvernombud på e-postadressen personvernombud@aido.no.